Algemene Voorwaarden

1. Partijen

 1. VVUB: Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door en zijn van toepassing op alle opdrachten van opdrachtgevers aan en alle werkzaamheden uitgevoerd door Verzekeringvooruwbedrijf B.V., tevens handelend onder de handelsnamen 123verzuimverzekering.nl, Anbeek Advies en eventuele andere handelsnamen, gevestigd aan de Kantmos 84 in Veenendaal (3904 JZ), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK0 onder nummer 81674341 en geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer 12047885.
 2. Wederpartij: De Wederpartij van VVUB is degene aan wie VVUB een aanbieding heeft gedaan, een offerte heeft verstrekt, voor wie werkzaamheden zijn verricht of met wie VVUB een overeenkomst zal gaan sluiten of heeft gesloten. De Wederpartij kan zowel een consument als een onderneming, al dan niet handelend vanuit een rechtspersoon, zijn.
 3. Aanbieder: De Aanbieder is een derde met wie de Wederpartij mogelijkerwijs een verzekeringsovereenkomst overeenkomt dan wel met wie de Wederpartij mogelijkerwijs een geldleningsovereenkomst overeenkomt. De Aanbieder kan tevens een andere derde zijn met wie de Wederpartij mogelijkerwijs een overeenkomst aangaat.

2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van VVUB, alle opdrachten van de Wederpartij aan VVUB, alle overeenkomsten met VVUB en alle verrichtte werkzaamheden door VVUB.
 2. Indien de Wederpartij verwijst naar algemene voorwaarden, worden die door VVUB van de hand gewezen en zijn niet van toepassing, tenzij deze geheel of gedeeltelijk door VVUB schriftelijk en zonder voorbehoud zijn aanvaard.
 3. Afwijking van en/of aanvulling op deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend voor zover deze schriftelijk tussen VVUB en Wederpartij zijn overeengekomen.
 4. Met schriftelijk wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per sms, per WhatsApp of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand van de techniek en de in het maatschappelijk verkeerde geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 5. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, wordt alleen die betreffende bepaling uitgesloten en blijven alle overige bepalingen hun gelding onverkort behouden.
 6. VVUB is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. In het geval VVUB tot tussentijdse wijziging overgaat stelt zij de Wederpartij daarvan in kennis door toezending van de aangepaste algemene voorwaarden. De Wederpartij is gerechtigd binnen 30 dagen na de datum waarop hij of zij in kennis is gesteld van de betreffende wijzigingen tegen de toepasselijkheid van de aangepaste algemene voorwaarden bezwaar te maken. Alsdan zullen de reeds van toepassing zijnde algemene voorwaarden van toepassing blijven. Indien de Wederpartij tegen de gewijzigde inhoud geen (tijdig) bezwaar maakt, zullen de aangepaste algemene voorwaarden vanaf de kennisgeving van toepassing zijn.

3. Offertes, adviezen en totstandkoming van de opdracht

 1. Door VVUB aan de Wederpartij verstrekte offertes en adviezen zijn vrijblijvend, gebaseerd op de op dat moment geldende aanbiedingen van Aanbieders, zijn derhalve momentopnamen en onder voorbehoud van aanvaarding door de betreffende Aanbieder.

 2. Hoe een overeenkomst c.q. opdracht tot stand komt tussen VVUB en de Wederpartij is afhankelijk van de aard van de overeenkomst c.q. opdracht. Indien de opdracht bestaat uit het adviseren over verzekeringen en VVUB fungeert als zelfstandig tussenpersoon bij het tot stand komen van een verzekeringsovereenkomst tussen de Wederpartij en een aanbieder, komt de opdracht tot stand op het moment dat de verzekeringsovereenkomst tussen de Wederpartij en een Aanbieder wordt overeengekomen. Indien de opdracht bestaat uit het adviseren over hypotheken, komt de opdracht tot stand middels een dienstverleningsovereenkomst. In het dienstverleningsdocument kunt u zien wat VVUB voor u kan doen en hoeveel dat kost. Een andersoortige opdracht dan wel overeenkomst komt tot stand op het moment dat een aanbod is aanvaard. Zolang er geen overeenkomst tot stand is gekomen, is VVUB gerechtigd om een aanbod zonder opgave van redenen te weigeren, ook nadat werkzaamheden zijn verricht.

 3. Aan door VVUB adviezen, gemaakte berekeningen met betrekking tot de prijs dan wel kosten van een verzekering, hypotheek of een ander tot stand te komen of gekomen overeenkomst tussen Wederpartij en Aanbieder en de eventuele doorwerking daarvan in de (maand)lasten voor de Wederpartij, kan de Wederpartij geen rechten ontlenen. Deze berekeningen worden met de grootst nodige zorg gemaakt, dienen als indicatief te worden beschouwd en kunnen onderhevig zijn aan tussentijdse kosten-, rente- en/of premiewijzigingen. Het blijft de verantwoordelijkheid van de Wederpartij om diens rechten en verplichtingen uit de verzekering, hypotheek of een andere met de Aanbieder te sluiten of gesloten overeenkomst op te maken.

 4. Aan VVUB verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van VVUB en niet tot resultaatsverplichtingen, tenzij uit de aard van de verstrekte opdracht of uit hetgeen partijen zijn overeengekomen anders blijkt. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door VVUB aangegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.

 5. Uitsluitend VVUB geldt tegenover de Wederpartij als opdrachtnemer. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW zijn niet van toepassing.

4. Communicatie

 1. Partijen worden geacht met elkander te kunnen communiceren op de manier en het adres zoals dat reeds in het verleden is gebeurt, dan wel middels het adres zoals blijkt uit de inschrijving bij het handelsregister van de KvK. Een adreswijziging dient te worden doorgegeven door de desbetreffende partij aan de andere partij. Totdat een adreswijziging is doorgegeven mag de andere partij ervan uitgaan dat het adres van de betreffende partij niet is gewijzigd. In deze bepaling wordt onder adres ook e-mailadressen verstaan.

 2. Een digitaal bericht, te weten een sms, WhatsApp of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand van de techniek en de in het maatschappelijk verkeerde geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld, van de Wederpartij aan VVUB wordt geacht door VVUB te zijn ontvangen nadat VVUB de ontvangst daarvan schriftelijk bevestigd, al dan niet door daarop inhoudelijk te reageren. Een reactie is in ieder geval niet inhoudelijk indien deze geautomatiseerd is verstuurd. Indien de Wederpartij binnen 48 uur na verzending geen ontvangstbevestiging heeft ontvangen in de zin van de vorige volzin, verifieert deze bij VVUB of het bericht haar daadwerkelijk heeft bereikt

5. Inschakelen derden

 1. Het is VVUB toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht gebruik te maken van derden. Met de inschakeling van derden gemoeide kosten zullen worden doorbelast aan de Wederpartij.
 2. VVUB zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk van tevoren met de Wederpartij overleggen en bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Een tekortkoming van een door VVUB ingeschakelde derde kan alleen aan VVUB worden toegerekend, indien de Wederpartij aantoont dat de keuze van VVUB voor deze derde niet zorgvuldig is geweest. De Wederpartij machtigt VVUB eventuele door dergelijke derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen namens de Wederpartij te aanvaarden

6. Vergoeding en betaling

 1. De aan VVUB verschuldigde vergoeding kan begrepen zijn in de aan de Wederpartij door de Aanbieder in rekening te brengen bedragen of de vergoeding kan worden gebaseerd op de te besteden tijd tegen een uurtarief van € 100,00 tenzij schriftelijk een ander bedrag is overeengekomen, een vast tarief, al dan niet per tijdsindicatie, of een combinatie daarvan. Indien partijen hierover geen afzonderlijke afspraken hebben gemaakt en de aard van de dienstverlening ziet op advies aangaande een verzekering, is de vergoeding voor VVUB inbegrepen in de door de Wederpartij aan de Aanbieder te betalen premies. De Aanbieder betaalt de vergoeding door aan VVUB. Daarbij zij opgemerkt dat VVUB een zelfstandige tussenpersoon is.
 2. In het geval de vergoeding voor de dienstverlening niet is inbegrepen in de door de Wederpartij aan de Aanbieder te betalen premies, is VVUB gerechtigd een naar eigen inzicht te bepalen voorschot in rekening te brengen, welke Wederpartij moet hebben voldaan alvorens VVUB verplicht is met werkzaamheden aan te vangen.
 3. VVUB behoudt zich het recht voor om extra te verrichten werkzaamheden in verband met foutieve output door de Aanbieder voor complexe en impactvolle producten in rekening te brengen bij de Wederpartij. De Wederpartij kan deze kosten eventueel verhalen op de Aanbieder in het kader van de Herstelkostenregeling van het Verbond van Verzekeraars.
 4. Facturen van VVUB dienen door de Wederpartij binnen 14 dagen na factuurdatum op de door VVUB of de factuur voorgeschreven wijze te zijn voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 5. In het geval de Wederpartij de verschuldigde vergoeding (waaronder dus ook premie kan vallen) niet binnen de overeengekomen betalingstermijn voldoet, zal de Wederpartij daardoor zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is in verzuim zijn komen te verkeren. De Wederpartij is vanaf dat moment over de verschuldigde vergoeding rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De verschuldigde rente wordt berekend conform artikel 6:119, 6:119a of 6:119b BW. De buitengerechtelijke incassokosten worden voor consumenten berekend conform het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten voor ondernemingen wordt berekend aan de hand van de verschuldigde vergoeding en bedraagt 10% over de eerste € 10.000,00 en 1% over de daarop volgende verschuldigde vergoeding en bedraagt minimaal € 500.
 6. De Wederpartij is zich ervan bewust dat het niet of niet tijdig voldoen van verschuldigde premies en/of rentebetalingen tot gevolg kan hebben dat de door hem of haar afgesloten verzekeringen en/of voorzieningen geen dekking bieden voor het verzekerde risico of dat de Aanbieder overgaat tot executoriale verkoop van de onroerende zaak waarop de hypotheek betrekking heeft, dan wel overgaat tot uitwinning van andere gegeven zekerheden.
 7. In het geval de kredietwaardigheid van de Wederpartij daartoe, naar het oordeel van VVUB, aanleiding geeft, is VVUB gerechtigd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de Wederpartij voldoende zekerheid heeft verschaft voor zijn of haar betalingsverplichtingen.
 8. Verrekening of opschorting door de Wederpartij van aan VVUB verschuldigde bedragen is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door VVUB uitdrukkelijk, schriftelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.
 9. VVUB is gerechtigd om haar tarieven jaarlijks per 1 januari te verhoging conform de dienstenprijsindex (DPI), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dan wel conform hetgeen schriftelijk overeengekomen.
 10. Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan de Wederpartij doorberekend. VVUB is gerechtigd overeengekomen tussentijds te verhogen wanneer zich na het tot stand komen van de overeenkomst stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn en/of andere kosten welke de kostprijs van VVUB beïnvloeden.

7. Medewerking door de Wederpartij

 1. VVUB kan slechts aan de op haar rustende zorgverplichting voldaan jegens de Wederpartij indien de Wederpartij haar van alle daarvoor benodigde informatie en stukken voorziet.
 2. De Wederpartij zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie aan VVUB verstrekken die nodig is voor een correcte uitvoering van de aan VVUB verstrekte opdracht. Hieronder valt in ieder geval de informatie die gevolgen kunnen hebben bij de belangen van de Aanbieder om met de Wederpartij een overeenkomst aan te gaan en/of de voorwaarden waaronder, alsmede informatie op grond waarvan VVUB haar adviezen mogelijk zou aanpassen of dat een reeds afgesloten financieel product niet meer toereikend is. Daarbij valt te denken aan veranderingen in de gezinssamenstelling, het inkomen, de vermogenssituatie, de bedrijfsbestemming, de bedrijfsomvang en het voorraadbeheer van Wederpartij, echter is daar met klem niet toe beperkt.
 3. De Wederpartij is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle aan VVUB verschafte informatie. Indien het niet, onjuist, onvolledig of niet tijdig aanleveren van informatie tot gevolg heeft dat VVUB meer tijd of extra kosten aan de uitvoering van de opdracht moet besteden, behoudt VVUB zich het recht voor het met die extra tijd gemoeide vergoeding en/of de extra te maken kosten in rekening te brengen.
 4. In het geval voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke gegevens niet, onjuist, onvolledig, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de Wederpartij aan VVUB ter beschikking zijn gesteld, of indien de Wederpartij op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is VVUB bevoegd over te gaan tot opschorting van de opdracht. VVUB is in een dergelijk geval nimmer aansprakelijk voor schade welke door de Wederpartij wordt geleden. Wederpartij is zich ervan bewust dat de Aanbieder ook gevolgen kan verbinden aan het niet, onjuist, onvolledig, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken ter beschikking stellen van informatie en dat VVUB daar nimmer aansprakelijk voor is.
 5. Wederpartij draagt er zorg voor dat eventuele aan VVUB verstrekte gegevensdragers, bestanden en andere bestanden vrij zijn van virussen en defecten. Wederpartij is aansprakelijk voor de schade ten gevolge van virussen of defecten welke zich bevinden op hetgeen door of namens hem of haar aan VVUB ter beschikking gesteld

8. Aansprakelijkheid van VVUB

 1. Iedere aansprakelijkheid van VVUB alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door VVUB ingeschakelde derden is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van VVUB wordt uitgekeerd, vermeerderd met het geldend eigen risico. Op verzoek wordt aan de Wederpartij of belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.
 2. In het geval de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van VVUB in een specifiek geval geen dekking verleend, is de aansprakelijkheid van VVUB, haar bestuurders, haar werknemers en de door VVUB ingeschakelde derden beperkt tot maximaal het totaal van het ter zake van de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt aan de Wederpartij in rekening gebrachte vergoeding, dan wel de door de Aanbieder in rekening gebrachte premie verschuldigd, met een maximum van € 5.000.
 3. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend te behoeve van de Wederpartij. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichten werkzaamheden voor de Wederpartij geen rechten ontlenen. VVUB is nimmer aansprakelijk voor schade van derden.
 4. VVUB is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade of andere vormen van indirecte schade. VVUB is tevens nimmer aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van fouten of gebreken in door VVUB gebruikte software of andere computerprogrammatuur, welke het gevolg is van de omstandigheid dat door de Wederpartij aan VVUB verzonden (e-mail)berichten VVUB niet hebben bereikt en welke het gevolg is van de omstandigheid dat de Wederpartij de aan hem in rekening gebrachte premies, rentes of andere betalingsverplichtingen jegens een Aanbieder, niet, niet tijdig of niet volledig heeft voldaan. Een en ander tenzij VVUB schade op derden kan verhalen en de schade ook door een derde is voldaan.
 5. In het geval VVUB adviseert omtrent c.q. bemiddelt bij het afsluiten van financiële producten waar een beleggings- en/of investeringscomponent deel van uitmaakt, verschaft VVUB een prognose ten aanzien van de mogelijk te behalen resultaten van het betreffende product. Dit vormt slechts een indicatie. VVUB is nimmer aansprakelijk voor schade zijdens de Wederpartij, die direct of indirect voortvloeit uit een (tegenvallende) waardeontwikkeling van financiële producten en/of (het tegenvallen van) resultaat, rendement, rentabiliteit en andere vormen van (negatieve) financiële gevolgen van financiële producten. Voorts is VVUB niet aansprakelijk voor schade die wordt geleden als gevolg van fouten of onjuistheden in van een Aanbieder of derden afkomstige prognose omtrent een te behalen resultaat, rendement, rentabiliteit en andere vorm van een financieel gevolgen.
 6. Klachten met betrekking tot door VVUB verrichtte werkzaamheden of de hoogte van de door haar in rekening gebrachte bedragen, dienen op straffe van verval van recht, schriftelijk en binnen 60 dagen nadat de Wederpartij de stukken, informatie of factuur waarop zijn of haar klacht betrekking heeft, heeft ontvangen, dan wel redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van de door hem of haar geconstateerde tekortkoming in de prestatie van VVUB, te worden ingediend bij VVUB. Het indienen van een klacht schort nimmer de betalingsverplichting van de Wederpartij op.
 7. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Wederpartij uit welke hoofde dan ook jegens VVUB in verband met de door VVUB verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop de Wederpartij bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
 8. Het in dit artikel bepaalde laat de aansprakelijkheid van VVUB voor schade welke veroorzaakt is door opzet of grove schuld van VVUB onverlet.

9. Overmacht

 1. VVUB is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor VVUB redelijkerwijs niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen VVUB ontstane veranderingen in de bij het aangaan van de verplichtingen bestaande omstandigheden.
 2. Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van VVUB geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand werkstakingen of uitsluiting, rellen of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van VVUB kan worden gevergd

10. Geheimhouding en bescherming persoonsgegevens

 1. Partijen zijn verplicht strikte geheimhouding in acht te nemen met betrekking tot alle vertrouwelijke informatie waarmee partijen of personen waarvan zij zich bij de uitoefening van de opdracht bedienen, in aanraking komen. Als vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval aangemerkt alle materialen (waaronder apparatuur/ programmatuur), documenten, ideeën, gegevens of andere informatie die:
  1. in relatie staat tot onderzoek en ontwikkeling, bedrijfsgeheimen of bedrijfsinformatie van de andere partij;
  2. als vertrouwelijk is aangemerkt en aan de andere partij is toevertrouwd in het kader van de uitvoering van de opdracht.
 2. Als vertrouwelijke informatie wordt niet aangemerkt de informatie die;
  1. al bekend was bij de andere partij voor het sluiten van de overeenkomst;
  2. algemeen bekend is of wordt zonder dat dit te verwijten valt aan de ontvangende partij;
  3. rechtmatig door de ontvangende partij is verkregen door een derde die door deze bekendmaking geen geheimhoudingsplicht ten opzichte van de andere partij heeft geschonden;
  4. onafhankelijk is ontwikkeld door de ontvangende partij.
  5.  
 3. Door de Wederpartij aan VVUB verstrekte persoonsgegevens zullen door VVUB niet worden gebruikt voor of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht of door haar aan de Wederpartij te verzenden mails en dergelijke, behoudens voor zover VVUB op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.
 4. VVUB bewaart alle van de Wederpartij ontvangen informatie gedurende de looptijd van de overeenkomst en slaat deze op een zorgvuldige wijze op. VVUB neemt alle redelijkerwijs te nemen maatregelen om het verloren gaan van of ongewenste toegang tot deze informatie (bijvoorbeeld virussen, technische storingen, cybercriminaliteit) te voorkomen. Een nadere uiteenzetting hoe er met uw persoonsgegevens wordt omgegaan, kunt u vinden op de website.
 5. VVUB is nimmer aansprakelijk voor verlies of tenietgaan van voornoemde informatie, al dan niet door ongewenste toegang, tenzij dit te wijten is aan opzet of aan bewuste roekeloosheid van VVUB. De Wederpartij draagt er zorg voor dat altijd een kopie van de aan VVUB verstrekte informatie bewaard blijft

11. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle aanbiedingen van, opdrachten met en werkzaamheden door VVUB is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Een geschil voortvloeiend tussen de Wederpartij en VVUB dienen te worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland te Utrecht, tenzij dwingendrechtelijk een andere rechter bevoegd is. Het staat de Wederpartij vrij een klacht in te dienen bij het Klachteninstituut voor Financiële Dienstverlening (KiFiD), alwaar VVUB niet-bindend is aangesloten en staat geregistreerd onder nummer 300.017982